சங்கங்களின் சங்கமம்

Sangangalin Sangamam

302 பேரவைக்காக - சங்கங்களின் சங்கமம்

குழுவின் முக்கிய செயற்பாடுகள்

  • தமிழ்ச்சங்கங்களில் நடக்கும் தனித்துவமான நிகழ்ச்சிகள் குறித்த விவரங்களை பிற சங்கங்களும் அறிந்து கொள்ள, காணொலிகள், மற்றும் செய்திக் கட்டுரைகள் தயாரித்துப் பகிர்ந்துகொள்ள வழிகள் செய்தல்.
  • பேரவை விழாக்களில் சங்கங்களின் சங்கம் நிகழ்ச்சிக்கு உதவி செய்தல்.
  • சங்கங்கள், பேரவை உறுப்பினர் ஆவதால் கிடைக்கும் பலன்களை ஆவணப்படுத்துதல்.
  • தமிழ்ச்சங்கங்கள், தங்கள் சிறப்புப் பணிகளை, புகைப்படம் மற்றும் காணொலிகளாக்கி, பேரவை விழாக்களில், ஒரு தனிப்பகுதியில் காட்சிப்படுத்த உதவிகள் செய்தல்