குறள் தேனீ

Kural Theni

May 08, 2021

DATE

June 29, 2021

LOCATION

932 Warren Crossing, Coppell, Texas 75019

REMAINING

245 Tickets

PANEL MEMBERS

24

பேரவையின் 2021 ஆம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் “தமிழுக்காக – குறள் தேனீ 2021” – முதல் கட்டம் – திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி.

8 மண்டலங்கள், 1000 போட்டி பங்கேற்பாளர்கள், 40,000 முறை குறள் ஓத விண்ணப்பப் படிவங்கள்.

போட்டிகள் பற்றிய மேலதிக தகவல்கள் பெற இந்த சுட்டியில் சொடுக்கவும் : https://tinyurl.com/IntroToKuralTheni2021

கேள்விகள் இருப்பின் தொடர்பு கொள்ளவும் : kural_theni@fetna.org

தமிழுக்காக - குறள் தேனீ 2021

பேரவையின் 2021 ஆம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் “தமிழுக்காக – குறள் தேனீ 2021” – முதல் கட்டம் – திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி.

8 மண்டலங்கள், 1000 போட்டி பங்கேற்பாளர்கள், 40,000 முறை குறள் ஓத விண்ணப்பப் படிவங்கள்.

போட்டிகள் பற்றிய மேலதிக தகவல்கள் பெற இந்த சுட்டியில் சொடுக்கவும் : https://tinyurl.com/IntroToKuralTheni2021

கேள்விகள் இருப்பின் தொடர்பு கொள்ளவும் : kural_theni@fetna.org

KURAL THENI COMPETITION

Panel Members

PANEL MEMBER 1

DESIGNATION

PANEL MEMBER 2

DESIGNATION

PANEL MEMBER 3

DESIGNATION

PANEL MEMBER 4

DESIGNATION

Zone

Mrs. Lalitha

Zone 1

Mr. Siva

Zone 2

Mr. Kumar

Zone 3

Mr. Chitrarasu

Zone 4

Mrs. Usha

Zone 5

Mrs. Sangita

Zone 6

Mrs. Lalitha

Zone 7

Mrs. Lalitha

Zone 8

Award

Age (As of July 1, 2021) 1st Price (Each Zone) 2nd Price (Each Zone) 3rd Price (Each Zone)
Up to 8 years $100 $50 $25
9-12 years $100 $50 $25
13-17 years $100 $50 $25

LOCATION

932 WARREN CROSSING,
COPPELL, TEXAS 75019
1-866-338-6244

kural_theni@fetna.org

Sponsors

Winners

WINNER NAME 1

CATEGORY

WINNER NAME 2

CATEGORY

WINNER NAME 3

CATEGORY

WINNER NAME 4

CATEGORY