உதவும் இதயங்கள்

Helping Hearts

உங்கள் நெருக்கடி சூழலில் உடனடி உதவிக்குப் 
பேரவையின் "உதவும் இதயங்கள்" 24x7 தொலைபேசி: 1-866-FETNAHH

For instance support during your crisis situations 

FeTNA’s HELPING HEARTS  24×7 Hotline: 1-866-FETNAHH

For non-emergency requests, please contact us through

helpinghearts@fetna.org

உதவும் இதயங்கள் குழு 

திரு. கிங்ஸ்லி சாமுவேல்

தலைமை

திரு. அசோக் ஆண்டப்பன் 

இணைத்தலைமை