இந்திய ஜனாதிபதி அவர்களின் வாழ்த்துச் செய்தி

இந்திய ஜனாதிபதி அவர்களின் வாழ்த்துச் செய்தி (Greetings Message from Honorable Indian President Thiru.Ram Nath Kovind)