பேரவையின் இலக்கியக் கூட்டம்

வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் பேரவையின் இலக்கியக் கூட்டம் (FeTNA) – நவம்பர் 2020
இந்த மாத இலக்கிய கூட்டத்தில் உரையாட இருப்பவர்
பாவலர் அறிவுமதி அவர்கள்
தலைப்பு: குளிரடிக்கும் சங்ககாலம்
நேரம்: 21/11/2020 08:30 PM கிழக்கு நேரம்
Zoom Meeting இணைப்பு: http://tinyurl.com/FeTNA2020ik
Meeting Id: 954 1812 2755