உதவி செய்வோம்! உயிர் காப்போம்!

தமிழ் அமைப்புகள் அனைவரும் ஒன்றாக கை கோர்ப்போம்!
கடமையை செய்வோம்!🙏

HELP TAMILNADU BREATHE!
$2 MILLION USD for TAMILNADU💰💰

A collaborative effort by FeTNA and all Tamil Sangams, TNF, ATMA, ATEA, ITA, IIT MAANA, INDIASPORA.ORG, PUNARJANM,SHRADHAA, THALAM.

DATE: 16th MAY 2021
SUNDAY TIME: 
12:00 NOON EST

மீண்டெழு தமிழகமே!

நன்றி,

வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை