ஆற்றல்மிகு பெண்கள் குழு

சிவன் இளங்கோ

Chair
சிவன் இளங்கோ
sivanilangko@yahoo.ca

Co -Chair
Lavanya Alagesan

புஷ்பராணி-பூவரசி வில்லியம்ஸ்
pushparany@gmail.com

மதிவதனி சாந்தி-ஈஸ்வரன்
Mathieswar12@gmail.com

Dr. Poonguzhali Kailash Ph.D
முனைவர் பூங்குழலி கைலாஷ்
Pk.America@gmail.com

Sheela Ramanan
ஷீலா ரமணன்
2002sheela@gmail.com